Algemene voorwaarden

Voor gebruik van en de toegang tot de website www.hungrypeople.com (hierna: “Website”) gelden de volgende algemene gebruiksvoorwaarden. Door van de Website gebruik te maken gaat de gebruiker (”Gebruiker”) automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Dienstverlening HungryPeople & inhoud Website

 1. HungryPeople biedt een platform aan op de Website waarop door HungryPeople en door leden informatie wordt uitgewisseld rondom recepten, koken en voeding in de breedste zin des woords.

2.    De Website bestaat voor een groot deel uit ‘user generated’ content. HungryPeople is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van leden en/of andere gebruikers, waaronder de gegevens die zij op de Website ter beschikking stellen. HungryPeople geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van gegevens die door HungryPeople, leden en/of gebruikers ter beschikking worden gesteld. HungryPeople is niet aansprakelijk voor de inhoud op deze Website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze Website naar verwijst. HungryPeople vrijwaart zich van alle juridische aanspraken terzake.

3.    Deze Website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze Website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

4.    Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website en alle in deze Website gebruikte broncode berusten bij HungryPeople en/of haar licentiegevers. Niets uit deze Website mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HungryPeople.

5.    De inhoud van deze Website mag uitsluitend worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, voor informatieve, niet-commerciële doeleinden onder vermelding van de bron en met inachtneming van de overige auteursrechtelijke vereisten (zowel van HungryPeople als van Gebruikers en/of derden). Dit houdt onder meer in dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel moet (blijven) uitmaken van alle vormen waarin de informatie zal worden gebruikt. HungryPeople behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken.

Artikel 2 – Aanmaken account

 1. Om lid te worden van HungryPeople, dient een Gebruiker een account aan te maken op de manier zoals beschreven op de Website waarbij bepaalde gegevens dienen te worden verstrekt waaronder  naam en een geldig e-mail adres. HungryPeople kan naar eigen inzicht bepalen of er al dan niet een account zal worden aangemaakt voor een nieuw lid (hierna: “Lid / Leden” of “Lidmaatschap”).

Artikel 3 – Lidmaatschap HungryPeople

 1. Leden van HungryPeople dienen te verzekeren dat de door hen bij registratie en gedurende het lidmaatschap verschafte gegevens juist en volledig zijn. Leden zijn verplicht wijzigingen van hun gegevens tijdig door te geven op de HungryPeople website. Leden stemmen ermee in dat HungryPeople deze gegevens gebruikt in verband met het beheer van het Lidmaatschap account.

 1. Leden zullen anderen geen toegang verlenen tot zijn of haar account. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat er van het account wordt gemaakt, ook als anderen van het account gebruik maken, met of zonder  toestemming van het Lid.

 1. HungryPeople is te allen tijde gerechtigd het Lidmaatschap zonder opgaaf van redenen te beëindigen. Mededeling van de beëindiging door HungryPeople zal plaatsvinden via e-mail of reguliere post. Mededeling van beëindiging door een Lid geschiedt door een verzoek tot beëindiging via de Website.

 1. Het Lidmaatschap van HungryPeople is niet overdraagbaar en eindigt bij overlijden van het Lid.

Artikel 4 – Intellectuele Eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, de auteursrechten, ter zake van de informatie op en de vormgeving van de Website alsmede op de door HungryPeople vervaardigde informatie die zich op de Website bevindt berusten te allen tijde bij HungryPeople, diens licentiegevers of toeleveranciers.

 1. Niets in deze voorwaarden en/of op de Website is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of intellectuele eigendomsrechten aan derden te verlenen. Het gebruik dat Leden en Gebruikers mogen maken van de Website is beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden en op de Website is beschreven.

 1. Informatie die door huidige en voormalige Leden en /of Gebruikers van de Website op de Website is geplaatst kan door HungryPeople te allen tijde worden gebruikt, zowel in het kader van de activiteiten van HungryPeople als voor andere huidige of toekomstige activiteiten. HungryPeople is tevens, met inachtneming van de WBP, gerechtigd deze informatie aan derden over te dragen.

 1. Voor zover nodig erkennen Leden en Gebruikers en stemmen ermee in dat zij door het beschikbaar stellen of achterlaten van gegevens (bijvoorbeeld een recept of recensie), informatie of beeldmateriaal (hierna gezamenlijk: “de Gegevens”) aan HungryPeople, aan HungryPeople een kosteloze, onbezwaarde, overdraagbare, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om deze gegevens – inclusief de door het Lid opgegeven naam – te gebruiken, te verveelvoudigen, verspreiden te bewerken en openbaar te maken in welke media dan ook en voor welke doeleinden dan ook. Voor zover mogelijk doe je hierbij afstand van je persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 Auteurswet 1912.

 1. Leden en Gebuikers stemmen ermee in dat de Gegevens die zij via de Website ter beschikking stellen gebruikt worden door andere Leden en Gebruikers van HungryPeople. Voor zover nodig erkennen Leden en Gebruikers en stemmen ermee in dat zij door het beschikbaar stellen van Gegevens aan HungryPeople, aan alle Leden en iedere Gebruiker van de Website een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om de Gegevens te gebruiken, te verveelvoudigen, verspreiden, bewerken en openbaar te maken voor zover op grond van deze voorwaarden is toegestaan. HungryPeople aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de naleving van Leden en/of Gebruikers van HungryPeople van deze voorwaarden.

 1. Voor zover nodig verlenen Leden en Gebruikers aan HungryPeople het recht om door de Leden en Gebruikers ter beschikking gestelde gegevens te verwijderen om welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat HungryPeople op enige wijze aansprakelijk wordt.

 1. Leden en Gebruikers staan er jegens HungryPeople voor in dat zij rechthebbende zijn ten aanzien van de gegevens die zij op de Website ter beschikking stellen, dat er daarmee geen rechten van derden worden geschonden en dat de Leden en Gebruikers aldus bevoegd zijn om de hiervoor bedoelde licentie te verstrekken. Dit betekent onder meer dat Leden en Gebruikers toestemming hebben verkregen van de personen die voorkomen op het door hen beschikbaar gestelde materiaal. Leden en Gebruikers vrijwaren HungryPeople en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor enige aanspraken van derden in dit verband. HungryPeople heeft voor meldingen van inbreuk op rechten van derden voor de vermeende rechthebbenden een zogenaamde Notice & Takedown procedure ingesteld. Leden en Gebruikers erkennen de rechtmatigheid van deze procedure en zullen hier hun volledige medewerking aan verlenen.

 1. Leden en Gebruikers staan er jegens HungryPeople voor in dat HungryPeople en/of andere Leden en/of Gebruikers van de Website niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die Leden en/of Gebruikers ter beschikking stellen, dan wel aan de producers, uitgevers, makers daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties.

 1. Indien een derde partij inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de Website, waaronder maar niet beperkt tot de gegevens die Leden en Gebruikers ter beschikking hebben gesteld, heeft HungryPeople het recht om, voor haar eigen rekening, in en buiten rechte maatregelen te nemen tot stopzetting van die inbreuk en tot verkrijging van schadevergoeding. Dit doet overigens niet af aan het eigen recht van Leden en Gebruikers om ten behoeve van eigen rechten op de gegevens zelf rechtsmaatregelen te nemen.

 1. Onverminderd hetgeen is bepaald in het vorige lid, machtigen Leden en Gebruikers HungryPeople om in hun naam op te treden en de aan hen toekomende bevoegdheden uit te oefenen, die HungryPeople nodig heeft om de in het vorige lid bedoelde maatregelen te nemen. Leden en Gebruikers zullen desgevraagd aan HungryPeople alle medewerking verlenen ten behoeve van tegen derden te nemen maatregelen ter handhaving en verdediging van hun eigen rechten of de rechten van HungryPeople.

 1. Bij een eventuele overdracht van de door Leden en Gebruikers ter beschikking gestelde gegevens aan (een) derde(n) dienen Leden en Gebruikers te bedingen dat de onderhavige licentie inclusief alle in deze voorwaarden vastgelegde condities door de verkrijger worden gerespecteerd.

Artikel 5 – Privacy Policy

1. HungryPeople respecteert de privacy van alle Leden en Gebruikers van haar Website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

2.    HungryPeople verwerkt persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt slechts in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

3.    Op de Website wordt aan Leden en/of Gebruikers gevraagd de volgende gegevens te verstrekken: E-mailadres, voornaam, naam, geslacht, postcode, huisnummer en telefoonnummer.

4. Persoonsgegevens die door gebruikers van de Website zijn verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 1. het verlenen en factureren van onze diensten;

 2. het verzenden door HungryPeople van commerciële boodschappen, waaronder nieuwsbrieven, en het doen van aanbiedingen. Indien u geen prijs meer stelt op ontvangst van deze informatie, kunt u dit aan ons melden door middel van een e-mail aan info@hungrypeople.com.

5.    HungryPeople zal persoonsgegevens van Leden en Gebruikers van de Website niet aan derden verstrekken, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of de gebruiker haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het verstrekken is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat ondermeer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag, of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien HungryPeople op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is HungryPeople niet aansprakelijk voor de daardoor bij de gebruiker ontstane schade.

6.    Om de dienstverlening op de Website te kunnen afstemmen op de wensen van Leden en Gebruikers verzamelt HungryPeople IP-gegevens van Leden en Gebruikers. Daarnaast worden cookies gebruikt om wachtwoorden, gebruiksnamen en voorkeuren te onthouden. Zowel IP-gegevens als cookies worden uitsluitend op geanonimiseerde wijze verwerkt.

7.    Leden en Gebruiker hebben recht op inzage in de persoonsgegevens en kunnen deze desgewenst laten verwijderen of wijzigen door contact op te nemen met HungryPeople door middel van een e-mail aan info@hungrypeople.com vragen over onze Privacy Policy kunnen aan dit e-mail adres worden gericht.

8.    Bij verdere groei en ontwikkeling van HungryPeople kan het voorkomen dat een of meer van de onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval heeft HungryPeople het recht persoonsgegevens van haar klanten eveneens aan deze derde over te dragen.

9.    HungryPeople is niet is niet verantwoordelijk voor de naleving van privacywetgeving door zusterbedrijven, partners of andere partijen.

10.Bij het plaatsen van een bestelling of deelname aan een actie, dienen Leden en Gebruiker er zorg voor te dragen dat hun gegevens waaronder mede begrepen, doch niet beperkt tot hun e-mail adres, adresgegevens en betalingsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Tevens garanderen Leden en Gebruikers dat zij wettelijk bevoegd zijn om op enige wijze gebruik te maken van de Website.

11.HungryPeople zal binnen alle redelijkheid voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van de persoonsgegevens van gebruikers in onze database te voorkomen.

12.HungryPeople is te allen tijde gerechtigd deze Privacy Policy te wijzigen. De meest recente versie van de Privacy Policy zal op de Website worden gepubliceerd.

Artikel 6 – Gebruik van de Website/Uitsluiting/Verwijdering content

 1. Leden en Gebruikers staan er jegens HungryPeople voor in dat zij bevoegd zijn om gebruik te maken van de Website en om te handelen in overeenstemming met deze voorwaarden. Daarnaast garanderen zij dat zij zich te allen tijde zullen houden aan deze voorwaarden en toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede de door HungryPeople bijgewerkte spelregels die op de Website worden bekend gemaakt.

 1. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van HungryPeople een of meer gedeelte(n) van de Website te wijzigen, bewerken, kopieren of te verspreiden, waaronder maar niet beperkt tot Gegevens van HungryPeople, Leden en/of Gebruikers, de onderliggende technologie en functionaliteit van de Website en de door HungryPeople getroffen beveiligingsmaatregelen.

 1. Indien een Gebruiker of Lid aan gebruikers van zijn eigen website de mogelijkheid wil bieden om videomateriaal van HungryPeople en/of andere Gebruikers van de Websites af te spelen, mag dit uitsluitend op een eigen, niet-commerciele website en uitsluitend met gebruikmaking van de daartoe door HungryPeople aangeboden functionaliteit en de daarbij behorende code. Het videomateriaal mag niet op andere wijze worden gebruikt en/of verspreid en aan derden mag geen gelegenheid worden gegeven om het videomateriaal anders te gebruiken dan voor het real-time bekijken daarvan binnen de door HungryPeople aangeboden functionaliteit. De door HungryPeople beschikbaar gestelde code mag niet worden bewerkt, verspreid of toegankelijk worden gemaakt voor derden. Gebruikers en Leden erkennen dat zij volledig en met uitsluiting van HungryPeople verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van videomateriaal op de hiervoor bedoelde wijze.

 1. Het is niet toegestaan om met behulp van andere methoden dan de methoden die daartoe door HungryPeople op de Website worden aangeboden de door gebruikers en/of HungryPeople beschikbaar gestelde Gegevens en/of diensten te bekijken en/of te gebruiken.

 1. Onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden zijn de volgende activiteiten die worden verricht in verband met de Websites in ieder geval in strijd met dezevoorwaarden, namelijk activiteiten of Gegevens die:

-       een commercieel karakter hebben zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming is verkregen van HungryPeople;

-       een andere inhoud of strekking hebben dan het culinaire thema van de Website,

-       een pornografische, gewelddadige, haat zaaiende of beledigende inhoud hebben;

-       Virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar maken of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de systemen van HungryPeople te omzeilen;

-       het gebruik van de Website op enige wijze beperken en/of hinderen;

-       Inbreuk maken op rechten van derden.

 1. HungryPeople behoudt zich het recht voor om Leden of Gebruikers met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website indien zij op enige wijze handelen in strijd met deze voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de etiquette die op het internet in acht dient te worden genomen, zulks onverminderd het recht van HungryPeople om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen.

 1. HungryPeople behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie of materiaal zonder opgave van reden of waarschuwing vooraf van de Website te verwijderen en Leden en Gebruikers die deze informatie hebben geplaatst de toegang tot de Websites te ontzeggen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid/Vrijwaring

 1. Aan de samenstelling en inhoud van deze Website wordt de uiterste zorg besteed. HungryPeople aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van de Website. HungryPeople behoudt zich het recht voor om de informatie op de Website en/of de vorm en de aard van door haar via de Website aangeboden diensten te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

 1. HungryPeople sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de content die door HungryPeople, Leden of Gebruikers  op de Website zijn geplaatst of uit het gebruik van de Website. Meer in het bijzonder zal HungryPeople in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken of uit het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Leden en Gebruikers vrijwaren HungryPeople volledig voor alle mogelijke claims van henzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik van de Website.

Artikel 8 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast. HungryPeople adviseert daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

 1. Indien één of meer bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldige/onafdwingbare bepalingen nieuwe vastleggen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) gestalte wordt gegeven.

 1. Op alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de Website is Nederlands recht van toepassing.

 1. Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de Website zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.

 1. In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van HungryPeople worden overgedragen aan een derde, heeft HungryPeople het recht om de content van de Website, inclusief de door de Leden en Gebruikers van de Website verstrekte Gegevens, eveneens aan deze derde over te dragen

Contact

Mail naar: info@hungrypeople.com